Grinnekullebladet December 2015

 

Extra föreningsstämma torsdagen den 28 januari 2016

Vi kallar till en extra föreningsstämma för att behandla följande frågor:

– Förslag till nya stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening – Förslag om att förnya samfällighetens anläggningsbeslut – Information om utredning och planerade åtgärder för att förbättra parkeringssituationen i området – Information och förslag till beslut om inriktning av hur föreningens kabel-tv-nät kan användas för tv, bredband och telefoni alternativt att bygga ett fibernät

Kallelse och handlingar till den extra stämman delas ut i vecka 2.

Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 17 mars 2016

Den ordinarie föreningsstämman med sedvanliga ärenden blir den 17 mars och kallelse och handlingar delas ut i månadsskiftet februari-mars. En del av frågorna som behandlas på den extra stämman i januari kommer även upp då.

Motioner till föreningsstämman i mars

Förslag till samfälligheten årsstämma i form av motioner kan lämnas till styrelsen senast den 31 januari. De ska lämnas i föreningens brevlåda på Grinnekullegatan 160.

Valberedningen informerar

Valberedningen har så smått börjat arbetet med att ta fram förslag till Styrelse och Valberedning inför nästa års föreningsstämma. I likhet med tidigare år är vi i behov av medlemmar som är intresserade av att ställa upp och arbeta i någon form, det kan vara i såväl Styrelse som Valberedning. Du som är intresserad, tveka inte, utan hör av dig till någon av oss i Valberedningen;

Rolf Skoglund 031-55 09 78, Christer Wennström 031-55 53 09. Per-Olof Wikström 031-53 58 29 eller Gösta Olsson 031-55 52 14.

Hälsar Valberedningen Grinnekullen.

Parkeringsutredningen

Styrelsen har fått synpunkter på parkeringssituationen i området. En del upplever brist på platser och att andra än de som platserna är avsedda för parkerar på dem. Därför har styrelsen undersökt möjligheterna att avgiftsbelägga de cirka 160 uteplatserna och att ge respektive medlem ett p-tillstånd. Detta skulle kunna lejas ut på ett parkeringsbolag. Så har t.ex. radhusföreningen på Brunnehagen gjort. Styrelsen har övervägt att föreslå detta, men kommer inte att göra det, eftersom nackdelarna överväger. Det finns möjlighet att diskutera detta på den extra föreningsstämman i januari och om man är av annan åsikt motionera om det till ordinarie stämman i mars.

Vidare har det framförts att parkeringsrutorna är för smala, vilket vi avser att åtgärda till våren när rutorna ska målas om.

Garageanvändning

Under hösten gjordes en inventering av hur garagen används. Då var det cirka 15 garage som var förråd eller verkstäder i stället för garage för fordon. Det är inte avsikten. Det gör dessutom att parkeringssituationen förvärras. De som disponerar dessa garage har fått ett brev från styrelsen där de uppmanas använda garagen för det som de är avsedda för.

Förslag till nya stadgar

Styrelsen fick vid senaste stämman i uppdrag att ta fram ett förslag till nya stadgar. Det har styrelsen gjort och de kommer att finnas med i kallelsen till den extra stämman i januari för ett första beslut och om det blir ja då så kommer de även upp för fastställande på ordinarie stämma i mars.

Styrelsen vill då även ha i uppdrag att se över anläggningsbesluten, dvs. vad som ingår i det gemensamma som samfälligheten äger och sköter. Beslutet är från 1970-talet och är delvis inaktuellt och flera tillägg har gjorts under åren. En total översyn behövs.

Bredbands- och tv-utredningen

Arbetsgruppen har rapporterat till styrelsen vid ett par tillfällen och styrelsen har träffat Com Hem vid ett tillfälle. Arbetsgruppen har genomfört en enkät till några slumpvis utvalda medlemmar för att få bättre underlag för behoven. En offertförfrågan har gått ut till ett antal företag om att förnya nätet och kanske utöka utbudet. Styrelsen har ännu inte tagit ställning till något förslag, eftersom underlaget inte är klart.

Otillåtna rishögar/komposter/soptippar

Det är inte tillåtet att lägga ris eller annat trädgårdsavfall i eller utanför området. Det finns sådana bakom garagen mot Hisingsparken och inne i området. Det finns även högar där krukor och annat som inte förmultnar är lagda. De som gjort detta förväntas omgående att rensa upp efter sig och använda kommunens återvinningscentraler för ris och trädgårdsavfall.

Återvinningsstationen vid infarten till Grinnekullen

Tyvärr händer det att det lämnas avfall utanför behållarna och ibland är det dessutom sådant som inte alls skall slängas där. Ibland undrar man hur den som gör så tänker. Instruktionerna är ju ganska tydliga! Vid nedskräpning finns ett telefonnummer på skylten som man kan ringa och meddela om nedskräpningen.

Utdelning av kompostpåsar

Vi meddelade i höstas att vi ordnar med utdelning av kompostpåsar i samband med vår- och höststädningarna. Det är alltså inte någon utdelning varje månad längre. Orsaken är att det var väldigt få som använde den möjligheten. Skulle du ha slut på påsar innan dess så kan kontakta Tomas eller någon annan i styrelsen.

Vårstädningen 2016

Vårstädningen blir helgen med lördagen den 23 april.

Skadegörelse och stölder

Vi har uppmärksammats på att ett par garageportar skadats och att det varit stölder av bränsle i en bil och hjul till en annan bil stulits. Viktigt att alla hjälps åt att kolla och hålla ögonen öppna och gärna meddela styrelsen när det händer.

Julgranar

De gamla julgranarna ska inte läggas i kompostbehållarna när de gjort sitt. De ska till Återvinningscentralen.

God jul och gott nytt år!

Önskar styrelsen

Torsdag 29/11

På torsdag förmiddag så kommer vattnet att stängas av ca en halvtimme. Det kommer beröra en del fastigheter, tyvärr vet vi inte exakt vilka det gäller.

Resultat av tävlingarna på Höststädningen 2015

Barntävlingen:

Rätt svar: Det fanns 70 st trådrullar i burken.

Utslagsfråga: Grinnekullen började byggas 1969.

Levi på nr 251 gissade på 73 trådrullar

Wilmer på nr 196 gissade på 65 trådrullar

Båda var ganska nära på när Grinnekullen byggdes.

Vuxentävlingen:

Rätt svar: Summan om man lägger ihop husnumren för alla i styrelsen är 1005.

Utslagsfråga: Medelåldern i styrelsen är 53 år.

Martin på nr 211 gissade 1060

Pauline på nr 163 gissade 1148

Ingen hade rätt på medelåldern.

Tomas kommer dela ut priserna inom kort:)

Grinnekullebladet Oktober 2015

Höststädning helgen 16-18 oktober

Som vi meddelade i förra numret av Grinnekullebladet så är det höststädning kommande helg. Där finns information om vad som behöver göras och ska göras. Till detta vill vi lägga till:

  • På flera ställen är det växlighet som är nära eller mot garagen. Det behöver klippas/sågas bort.
  • På en hel del ställen finns det växtlighet i sprickor i asfalten eller efter hus och garage. Detta ska rensas bort så gott det går så inte asfalten förstörs mer.
  • Grävning runt våra träd är viktig för att undvika att de skadas när gräsklippningen görs. Det är många träd som behöver uppgrävning runt!
  • Några rabatter är det behov av mer jord och säg till styrelsen i så fall så försöker vi fixa fram det till helgen.

Vi håller tummarna för bra väder! Kan man inte göra sin del i vår gemensamma skötsel av samfälligheten på helgen så går det bra att göra det i anslutning till helgen, men containrarna hämtas direkt efter helgen. Skulle man inte alls göra sin del av jobbet så ska man utan anmodan betala 300 kr till föreningens konto enligt tidigare årsmötesbeslut.

Belysningarna på förråden

Vi tittar på möjligheterna att efterhand byta föreningens belysningar som sitter på era förråd, men tills vidare får vi hållas med dem vi har. Det går åt väldigt många lampor i dem och genomgång görs ungefär en gång per månad av en person som styrelsen uppdragit det till. De som av tidigare styrelser fått ok och har bytt till egna ytterbelysningar får sköta dessa själva. Vi vill dock inte att fler byter nu.

Samfällighetsavgiften

Betala den i tid! Nästa avgift ska vara betald senast 31 oktober. De flesta sköter detta bra, men vid senaste betalningstillfället var det relativt många som inte betalade i tid och det krävdes påminnelser vilket orsakar mycket arbete för kassören.

Utredningen om bredband och fiber

Det nuvarande avtalet med Com Hem är omförhandlat kabel-tv-avtalet och vi har fått en rejäl prissänkning från nästa avtalsperiod som börjar i slutet av året. Arbetsgruppen har tillsammans med styrelsen träffat Com Hem och talat om frågan på ett styrelsemöte. Nu kommer arbetsgruppen att skicka ut en enkät till ett slumpmässigt urval i området för att få lite uppfattning om vad medlemmarna ser för behov avseende bredband. Arbetsgruppen kommer att lämna förslag till styrelsen i november och sedan planeras en extra föreningsstämma i januari för denna fråga.

Trädfällning vid infarten

Styrelsen har uppdragit åt Trädspecialisterna att fälla en hel del av träden (sälgarna) vid infarten. Det är gjort i dagarna. De riskerade att falla över vägen och garagen och ett föll över vägen när det blåste.

Stadgar och anläggningsbeslut för samfälligheten

Styrelsen har arbetat fram ett förslag till moderniserade stadgar. Vi söker någon med juridisk kompetens som kan hjälpa oss att titta på dem. Kontakta i så fall Tomas i styrelsen (070-2534327). Förslaget kommer att presenteras inför en extra föreningsstämma i januari. Revisorer och valberedning har fått förslaget på remiss.

Inbrott i garagen

Det har varit ”inbrott” vid två tillfällen i våra garage.

Det har inte varit någon åverkan på portarna, så det verkar som någon har lämnat garaget olåst eller också att det är någon som har nyckel. Tänk på att inte förvara något av värde i garaget. När du ställt in din bil i garaget så känn gärna så resten av längan är låst.

Meddela styrelsen om du har haft inbrott.