Välkomna till Grinnekullen!

Som ägare till en fastighet på Grinnekullegatan är du medlem i Grinnekullens Samfällighetsförening. Vi hoppas att ni ska trivas och få ett bra boende här! Med denna lilla skrift får ni den information som ni behöver känna till. En från styrelsen kommer att ha en personlig introduktion med er och då finns det möjlighet att ställa frågor och komma med förslag.

En samfällighetsförening Samfällighetsföreningen består av alla fastighetsägare som har en röst per fastighet. Man är automatiskt med i samfälligheten och möjligheten att påverka finns främst på den årliga föreningsstämman i mars. Du kan också ta kontakt med någon i styrelsen så tar vi upp dina frågor och förslag på ett styrelsemöte om vi inte kan svara direkt. ‘

Samfälligheten äger tillsammans garagen, parkeringsplatser, VA-systemet fram till husen, lekplatser och grönområden och gångvägar i området. Vi äger även belysningar på förråden och garagen och tillhörande elsystem. Vidare tillhör spolplatserna, markbehållarna (molokerna) för restavfall och kompost föreningen. Det finns mer som vi äger tillsammans och det finns i det anläggningsbeslut som ligger till grund för föreningen. Hängrännor och stuprör till husen, takstegarna på gavlarna och nedgångarna till krypgrunderna under husen är också föreningens.

Hur föreningen styrs

Föreningen styrs av stadgar för Grinnekullens samfällighetsförening. De beskriver skyldigheter och rättigheter för alla medlemmar och hur beslut ska fattas och hur styrelse ska väljas mm. Eventuella frågor kan ställas till ordförande.

Medlemmarnas användning av det gemensamma

Som medlem får du disponera ett garage och använda eluttag till tillfälliga behov, men inte för motorvärmare eller liknande mer fasta användningar. Du har ansvar för att garaget hålls låst. Du ska ha fått 3 nycklar från den förre ägaren. Har du inte fått det så ska du begära det. Annars får vi byta låset så får ni begära att tidigare ägare betalar det. Parkeringsplatserna ute är till för besökare eller om bilen bara ska vara ute en kort stund. Det är ont om platser så det är viktigt att bilarna ställs in i garaget i första hand. Sommarhalvåret kan du också använda spolplatsen för biltvätt och det ska du ha fått en nyckel till. Vid transporter kan man köra in bilen för av- och ilastning till din fastighet. För detta har många kvitterat ut A-nyckel till bommarna. Nu är dock nya bommar på väg upp, mer information kring detta kommer framöver.

Behöver du låna skottkärra eller stege så kan du kontakta någon i styrelsen så har vi en liten depå i föreningsgaraget i sydvästra hörnet av området.

Medlemmarnas skyldighet mot samfälligheten

Vi har gemensamma vattenmätare och vattenkostnaden delas lika mellan alla medlemmar och ingår i samfällighetsavgiften. Det är angeläget att vara sparsamma med vattnet. Det är den i särklass största kostnaden för föreningen.

En helg på våren och en på hösten har vi gemensam städning och gemensamt arbete på våra gemensamma delar av området. Dessutom har vi en trädgårdsvecka med rensning av rabatter mm under sommaren. Det handlar om att rensa rabatter, klippa buskar, tvätta garageportar, städa bort skräp, gräva upp sanden i sandlådor mm. Inför varje städdag kommer ett informationsblad, Grinnekullebladet, med information om vad som ska göras, det är obligatoriskt för alla att delta efter förmåga. Varje huslänga har ansvar för en del av området, denna information hittar du under fliken städområde. Vi beställer containrar som är avsedda för gemensamt trädgårdsavfall. Skulle man inte kunna göra sin del på själva städdagen så får man gärna göra det i anslutning till helgen. Tala med dina grannar om vem som gör vad.

På föreningsstämman beslutas om en arbetsplan för kommande året och även större projekt på längre tid. En del arbete med det gemensamma gör styrelsen och en del köper vi av entreprenörer, som t.ex. gräsklippning och snöröjning. Vissa reparationer och t.ex. byte av glödlampor i på förråden och garagen har vi uppdragit till en medlem att göra mot ersättning. Större projekt, som t.ex. när föreningen behövde byta garageportar och renovera vatten- och avloppssystemet så handlade vi upp detta och lejde ut till entreprenörer.

Kostnaderna för att driva föreningen får vi fram genom den budget som föreningsstämman beslutar. Samfällighetsavgiften sätts efter detta och den betalas kvartalsvis. Du får en faktura i god tid före betalningsdatum. I handlingarna till föreningsstämman kan du se en tydlig sammanställning av vad som ingår.

Information och kommunikation

Grinnekullebladet kommer ut vid några tillfällen under året med aktuell information. Den delas ut i brevlådorna av styrelsen. Behöver du kontakt med styrelsen så kan du kontakta oss på lämpligt sätt, du kan skicka e-post till styrelsen eller ringa oss.

Ombyggnad eller utbyggnad av fastighet

Vid ombyggnad respektive utbyggnad som påverkar utsidan av fastigheten ska alltid närmsta grannarna tillfrågas vid ex. husfärg eller bygge av staket. I många fall krävs också bygglov. Fastighetsägarna är skyldiga att följa plan- och bygglagen. För mer information kan man kontakta Göteborgs Stad eller Boverket.
Det är inte tillåtet att bygga eller ställa upp något på samfällighetsmarken. För fastigheter som har en liten bit samfällighetsmark i anslutning till entrén har dock styrelsen överlåtit skötseln till respektive fastighetsägare. Byggnation får dock inte ske där och förändringar ska göras i samråd med grannarna.

Trivsel och ordning och reda

För att området ska vara trivsamt och säkert så är det självklart att visa hänsyn och omtanke. Är du eller dina familjemedlemmar osäkra om vad som gäller så kolla med någon i styrelsen. Det finns inte skrivet några totala regler, men efterhand som frågor kommer så hanteras de i styrelsen eller på föreningsstämman. Efter hand har praxis arbetats fram och ibland finns det regler som byggnadsnämnden sätter. Det kan handla om allt från hur jag får göra med husvagn i området, tillsyn av husdjur, mopedkörning, byte av färg på husen, installation av braskamin, parkering på gatorna mm.

Överenskommelser och regler

  • Kompostbehållarna är bara för komposterbart hushållsavfall som ska läggas i kompostpåsar av papper. ? Kompostpåsar delas ut i samband med vår- och höststädningarna där korvutdelningen sker.
  • Till varje hus hör ett staket (gavelhus kan ha två). Staketet på den sidan där elkabeln till förråden ligger tillhör huset.
  • Vändplanerna är inte parkeringsplatser. De är till för lastning och lossning av bilar, ambulans och brandkår samt lekplats för barnen enligt beslut på föreningsstämma.
  • Husvagnar kan man behöva iordningsställa vår och höst och då kan man göra det på rimlig tid på t.ex. vändplatsen eller parkeringsplatserna, men de får inte parkeras där. Husvagnar får parkeras högst en vecka på våren och hösten på parkeringsplatserna om de inte står i vägen för annan trafik och parkeringen av bilar.
  • Vid fel på TV-bilden har samfälligheten avtal med COM HEM för service och felavhjälpning på samfällighetens antennuttag, antennkablar och förstärkare. Telefonnummer för felanmälan är 0771-55 00 00. Fastighetsägaren får själva stå för kostnaden om det visar sig att det är fel på din egen TV eller dina eller grannens antennkopplingar.
  • Fel på föreningens belysningar (belysning på förråden, garagen och gatlyktor) kontrolleras och trasiga lampor byts varje månad av en medlem. Dem ska man inte felanmäla, såvida det inte rör sig om en hel länga eller liknande fel.
  • Andra fel som garageportar, bommar, spolplattor, markbehållarna mm. Ska fel anmälas till föreningens styrelse.

Samfällighetsavgiften Faktura på samfällighetsavgiften läggs i brevlådan cirka en månad före inbetalningsdagarna. Förfallodagar är sista dagen i januari, april, juli och oktober. Avgiften bestäms på föreningsstämman.