Grinnekullebladet april 2018

Grinnekullebladet april 2018

Årsstämma – besluten i korthet
75 stycken av områdets 265 medlemmar representerade på mötet. 3 stycken fullmakter.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning och revisionen godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet.
Budgeten och arbetsplanen för 2018 och åren framöver godkändes. Samfällighetsavgiften sattes till
4 500 kr från andra kvartalet.

Motion 1 Installation av laddplatser för elbilar – Stämman tillstyrkte motionen och styrelsen får till uppdrag att kontakta Gk 82 för att arbeta fram ett förslag till årsstämman 2019.
Motion 2 Basketkorgar i området – Stämman avslog motionen. Styrelsen tar kontakt med Göteborg Stad och hör om de kan göra iordning och sätta upp basketkorgar på lilla bollplanen mellan Grinnekullen och Brunnhagen.
Motion 3 Parkering på spolplatserna – Stämman tillstrykte motionen och styrelsen beställer skyltar ”Parkering tillåten mellan kl 20:00-08:00”.

Styrelsen förslag på förändring av allmänna Grönområden – Stämman tillstyrkte styrelsen förslag till förbättring av grönområdena.

Övriga frågor: Lås på moluckerna – Styrelsen tar reda på vad det skulle kosta att sätta lås på moluckerna.
Protokollet är tyvärr försenat men kommer att läggas ut på hemsidan. De som vill ha det på papper kan kontakta styrelsen så ordnar vi det.

Flyttanmälan
Vid försäljning så måste man anmäla till styrelsen vem som tar över så vi kan introducera. Jessica Rehnlund och Ulla Jonsson i styrelsen är kontaktperson.

Telefon till styrelsen
Styrelsen har köpt in en gemensam telefon som skall cirkulera mellan oss.
Detta nummer kommer att gälla från och med 1 maj 2018 0708-624205, tills dess når ni oss på våra privata nummer.

Samfällighetsavgifter 2018
Betalningsdagar för samfällighetsavgiften är 30 april, 31 juli samt 31 oktober. Avgiften är från och med nu 4 500 kr.

Vårstädningen
Vi har vårstädningen helgen 21–22 april. Glöm inte områdena som angränsar till vår mark.
Om man inte kan städa under helgen så går det bra att göra det under veckan innan. Prata med dina grannar i längan. Varje länga har sitt arbetsområde.

Containrar kommer att finnas att tillgå för trädgårdsavfall. Bara sådant som är från vårt gemensamma område får läggas i dem. Om det finns plats kvar på söndagskväll så kan man lägga i sitt eget trädgårdsavfall.
Det som får läggas i är följande: grenar, ris, jord, och annat växtavfall.

Detta behövs göras:
– Spadvända sanden i sandlådorna.
– Spadvända rabatter och runt träd.
– Kratta gräsmattorna.
– Rensa tak och hängrännor på garagen.
– Tvätta sin egen garageport.
– Plocka skräp och allmän uppsnyggning i området.
– Rensa lövsilarna på stuprören till bostadshuset.

Som vi beslutade på årsstämman så kommer vi under kommande år att förändra och snygga
till våra gemensamma grönområden. Förutom de sedvanliga arbetsuppgifterna är detta
prioriterat på Vårstädningen i år:
– Vresrosorna som är planterade längs med garagen på ojämn sida (GK 59–83) skall tas bort.
– På jämn sida vid parkeringsplatserna vid trevåningshusen skall alla buskar bort som står mellan vägen och parkeringsplatserna. Vid garage nr 229 står det flera tujor, dessa skall vara kvar.
– Stubben som står på jämn sida ner mot återvinningen behöver tas bort.
– Trasigt staket vid lekplats (hinderbanan) på jämn sida måste tas bort.
– Längs med Grinnekullegatan/allén från tvätt platserna skall alla stora buskområden tas bort (idégransamlingar).

Styrelsen har beställt in extra containrar som är placerade på berörda ställen.
Jord och gräsfrön kommer att finnas i området.
Vi önskar att alla boende under dessa dagar hjälper till i andra städområden än sitt egna om det behövs för att vi alla skall få en snyggare och trevligare område.
Det kommer finnas personer från styrelsen som ni kan fråga under dagen om ni är tveksamma vad som skall göras. På vissa platser där vi tar bort buskar kommer det planeras något nytt eller ett träd. Detta kommer göras under hösten

Det bjuds på korv och bröd i ett garage nära spolplatsen mellan kl 11:00-13:00 på lördagen.
Bilarna som måste stå kvar ute på parkeringen skall inte köras ända in till rabatterna. Man måste komma åt att städa.

Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi göra så vi får ett snyggt och trevligt område!

Kompostpåsar
De delas ut i samband med vårstädningen och höststädningen.

Parkering på vändplatser/Parkeringsplatserna
Det är inte tillåtet att parkera på vändplatserna. Det är viktigt att räddningsfordon kan komma fram eller ställas upp där om det skulle behövas. Sedan är vändplatserna enligt ett tidigare beslut från föreningsstämman avsedda som lekplatser.
Då det inte finns en parkering per hushåll så är det viktigt att ni som har bilar på parkeringen som är avställda eller inte används ställer in dem i garaget. De bilar som parkeras ute måste cirkulera så alla har möjligheter till en plats.

Den nya styrelsen
Natascha Radosavljevic ordförande 183
Monica Andersson Vice ordförande 147
Jessica Rehnlund sekreterare 32
Glenn Magnusson kassör 160
Gerd Andersson ledamot 202
Anna Köpman ledamot 1
Lars- Ove Olsson ledamot 55
Ulla Jonsson suppleant 176
Patrik Andersson suppleant 140

E-post till styrelsen: grinnekullensstyrelse@gmail.com
Samfällighetens hemsida: http://grinnekullen.se/
Medlemmarnas Facebook sida: Grinnekullen

/Styrelsen

Styrelsen

Comments are closed.