Grinnekullebladet september 2016

Målning av parkeringsrutor

Nu under september kommer det bli målning av parkeringsrutor i området. Tyvärr kan vi bara beställa 3-4 dagar innan då de är beroende av bra väder.

Vi kommer dela upp området i tre omgångar.

1, parkeringarna till vänster och höger när du kommer in i området.

2, Parkeringarna på jämn sida ner till dagis.

3, Parkeringarna på ojämn sida ner till dagis.

Under de timmar som det kommer att målas får ni lov att stå varsomhelst inne i området där det finns plats. Ni som har bilar i området som inte rör sig ställ in dem i garaget.

Vi kommer skriva på hemsidan och på FB sidan när det blir dags så håll utkik. Var snälla och informera varandra då alla inte har tillgång till datorer.

Extra föreningsstämma 28 september

Styrelsen har beslutat att kalla till en extra föreningsstämma onsdagen den 28 september kl.18.30. Lokal meddelas i kallelsen. Kallelse med underlag för beslut kommer att delas ut senast två veckor före. Vi kommer att behandla två frågor:

  • Förslag till gruppavtal med Com Hem avseende tv, bredband och telefoni från 2017-01-01. Vi har haft ytterligare förhandlingar med förtydliganden och har nu ett förslag till avtal klart. Information kommer att lämnas i särskilt utskick i kallelsen samt på den extra stämman. Avtalets innehåll stämmer med det som styrelsen föreslog till årsmötet i mars.
  • Fyllnadsval till styrelsen av en suppleant.

Råttor

Anticimex har sett över placeringen av fällorna i avloppssystemet pga. indikationer på att det fanns råttor i området. Bra om ni hör av till Tomas i styrelsen om ni har problem med råttor. Ni ska alltid kontakta ert eget försäkringsbolag, men det som kan härledas till samfällighetens avloppssystem hjälper vi till med.

Byte av armaturer på förråden

Vi kommer att byta armaturerna på förråden i en del av området enligt beslut på stämman. Resterande del byter vi nästa år för att fördela kostnaderna. På nr 179 finns ett förslag på belysning som styrelsen tror kan vara lämplig. Det är ledlampa i den, så den har betydligt längre livslängd än de nuvarande lysrörsbelysningarna där belysningskällorna måste bytas ganska ofta. Har någon synpunkter på vårt val av armatur så önskar vi att få dem senast 2019-09-15 till vår e-postadress eller direkt till Tomas Olsson.

Dränering av gräsmatta

Vecka 36-37 kommer Asfalttjänst att utföra dräneringsarbete på gräsytan mellan husen 130-144 och gångbanan.

Höststädning

Helgen 22- 23  oktober är det den sedvanliga höststädningen.

Containrar kommer att finnas att tillgå för trädgårdsavfall. Bara sådant som är från vårt gemensamma område får läggas i dem. Om det finns plats kvar på söndagskväll så kan man lägga i sitt eget trädgårdsavfall.

Det som får läggas i är följande: grenar, ris, jord, och annat växtavfall.

Detta behövs göras:

  • Spadvända sanden i sandlådorna.
  • Spadvända rabatter och runt träd.
  • Kratta gräsmattorna.
  • Rensa tak och hängrännor på garagen.
  • Tvätta sin egen garageport.
  • Plocka skräp och allmän uppsnyggning i området.
  • Rensa lövsilarna på stuprören till bostadshuset.

Det bjuds på korv och bröd i ett garage nära spolplatsen mellan kl 11:00-13:00 på lördagen.

Bilarna som måste stå kvar ute på parkeringen skall inte köras ända in till rabatterna. Man måste komma åt att städa.

Kompostpåsar

Delas ut på städdagen. Vill man ha påsar annan dag så kontaktar man någon i styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen 2016

Tomas Olsson, ordförande                                                              0702-53 43 27

Glenn Magnusson, kassör                                                               0708-74 11 26

Jessica Rehnlund, sekreterare                                                       0733-22 14 15

Anders Karlsson, ledamot                                                               0705-58 30 84

Anna Köpman, ledamot                                                                    0735-23 49 23

Gerd Andersson, ledamot                                                               0730-55 70 74

Ulla Jonsson, suppleant                                                                   0702-16 08 29

Samfällighetens mark

Vi vill uppmärksamma alla föreningens medlemmar att man inte får bygga eller plantera på samfällighetens gemensamma mark. Det gäller altaner, odlingslådor och liknande. Häckar intill samfällighetens gångbanor och gräsmattor behöver också skötas så gräsklippning och passage fungerar. När det gäller marken framför vissa fastigheters förråd har vi tidigare meddelat att respektive fastighetsägare ska sköta den, men får naturligtvis inte bygga något. Är någon osäker på vad som gäller så kontakta någon i styrelsen.

Skall du flytta?

Det är viktigt att anmäla om du skall flytta så att det blir rätt med samfällighetsavgiften. Kontakta Anders Karlsson vid avflyttning tel: 55 67 73

/Styrelsen

Grinnekullebladet 2016

 

Rapport från den extra föreningsstämman 2016 På den extra föreningsstämman 28 januari kom fler medlemmar än vad som är vanligt på stämmorna, vilket var glädjande. Information lämnades om parkeringar i området och vad styrelsen gjort och avser att göra framöver. Vidare informerades om avtalet med Com Hem och framtida möjligheter till fiber. Styrelsen kommer till ordinarie stämman att lämna ett förslag om nytt gruppavtal med Com Hem samt att vi ska planera för fiber inom några år. Nya stadgarna godkändes och de kommer upp även på nästa stämma.

Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan. De som vill ha ett pappersexemplar av protokollet kan anmäla det till sekreteraren eller ordföranden.

Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 17 mars kl. 18.30 2016

Stämman hålls i Gunnestorpsskolans bamba. Handlingarna till stämman delas ut i brevlådorna vid månadsskiftet mars-april. Det har kommit in två motioner om parkeringarna samt arvoden till styrelsen.

Valberedning

Valberedningen föreslår omval av styrelse och revisorer. Däremot så finns det vakanser till valberedningen och tänk ut bra förslag till personer att komma in i valberedningen.

Vårstädningen 2016

Det blir vårstädning den 23 april.

Nya husägare Byte av ägare ska anmälas till Anders Karlsson i styrelsen av den som ska flytta, så vi kan introducera nya ägare vad det innebär att bli medlem i Grinnekullens samfällighetsförening.

Kompostpåsar

Vi delar ut kompostpåsar i samband med vårstädningen. Behöver något det dessförinnan så kan ni kontakta ordförande.

Hemsidan

Adress till hemsidan är http://grinnekullen.se/

Samfällighetsavgifter 2016

Betalningsdagar för samfällighetsavgiften är 31 januari, 30 april, 31 juli samt 31 oktober.

Räntor

Ränta på föreningens lån i Swedbank kan varje medlem dra av 466 kr för i 2015 års deklaration.

Styrelsen