Grinnekullebladet December 2015

Grinnekullebladet December 2015

 

Extra föreningsstämma torsdagen den 28 januari 2016

Vi kallar till en extra föreningsstämma för att behandla följande frågor:

– Förslag till nya stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening – Förslag om att förnya samfällighetens anläggningsbeslut – Information om utredning och planerade åtgärder för att förbättra parkeringssituationen i området – Information och förslag till beslut om inriktning av hur föreningens kabel-tv-nät kan användas för tv, bredband och telefoni alternativt att bygga ett fibernät

Kallelse och handlingar till den extra stämman delas ut i vecka 2.

Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 17 mars 2016

Den ordinarie föreningsstämman med sedvanliga ärenden blir den 17 mars och kallelse och handlingar delas ut i månadsskiftet februari-mars. En del av frågorna som behandlas på den extra stämman i januari kommer även upp då.

Motioner till föreningsstämman i mars

Förslag till samfälligheten årsstämma i form av motioner kan lämnas till styrelsen senast den 31 januari. De ska lämnas i föreningens brevlåda på Grinnekullegatan 160.

Valberedningen informerar

Valberedningen har så smått börjat arbetet med att ta fram förslag till Styrelse och Valberedning inför nästa års föreningsstämma. I likhet med tidigare år är vi i behov av medlemmar som är intresserade av att ställa upp och arbeta i någon form, det kan vara i såväl Styrelse som Valberedning. Du som är intresserad, tveka inte, utan hör av dig till någon av oss i Valberedningen;

Rolf Skoglund 031-55 09 78, Christer Wennström 031-55 53 09. Per-Olof Wikström 031-53 58 29 eller Gösta Olsson 031-55 52 14.

Hälsar Valberedningen Grinnekullen.

Parkeringsutredningen

Styrelsen har fått synpunkter på parkeringssituationen i området. En del upplever brist på platser och att andra än de som platserna är avsedda för parkerar på dem. Därför har styrelsen undersökt möjligheterna att avgiftsbelägga de cirka 160 uteplatserna och att ge respektive medlem ett p-tillstånd. Detta skulle kunna lejas ut på ett parkeringsbolag. Så har t.ex. radhusföreningen på Brunnehagen gjort. Styrelsen har övervägt att föreslå detta, men kommer inte att göra det, eftersom nackdelarna överväger. Det finns möjlighet att diskutera detta på den extra föreningsstämman i januari och om man är av annan åsikt motionera om det till ordinarie stämman i mars.

Vidare har det framförts att parkeringsrutorna är för smala, vilket vi avser att åtgärda till våren när rutorna ska målas om.

Garageanvändning

Under hösten gjordes en inventering av hur garagen används. Då var det cirka 15 garage som var förråd eller verkstäder i stället för garage för fordon. Det är inte avsikten. Det gör dessutom att parkeringssituationen förvärras. De som disponerar dessa garage har fått ett brev från styrelsen där de uppmanas använda garagen för det som de är avsedda för.

Förslag till nya stadgar

Styrelsen fick vid senaste stämman i uppdrag att ta fram ett förslag till nya stadgar. Det har styrelsen gjort och de kommer att finnas med i kallelsen till den extra stämman i januari för ett första beslut och om det blir ja då så kommer de även upp för fastställande på ordinarie stämma i mars.

Styrelsen vill då även ha i uppdrag att se över anläggningsbesluten, dvs. vad som ingår i det gemensamma som samfälligheten äger och sköter. Beslutet är från 1970-talet och är delvis inaktuellt och flera tillägg har gjorts under åren. En total översyn behövs.

Bredbands- och tv-utredningen

Arbetsgruppen har rapporterat till styrelsen vid ett par tillfällen och styrelsen har träffat Com Hem vid ett tillfälle. Arbetsgruppen har genomfört en enkät till några slumpvis utvalda medlemmar för att få bättre underlag för behoven. En offertförfrågan har gått ut till ett antal företag om att förnya nätet och kanske utöka utbudet. Styrelsen har ännu inte tagit ställning till något förslag, eftersom underlaget inte är klart.

Otillåtna rishögar/komposter/soptippar

Det är inte tillåtet att lägga ris eller annat trädgårdsavfall i eller utanför området. Det finns sådana bakom garagen mot Hisingsparken och inne i området. Det finns även högar där krukor och annat som inte förmultnar är lagda. De som gjort detta förväntas omgående att rensa upp efter sig och använda kommunens återvinningscentraler för ris och trädgårdsavfall.

Återvinningsstationen vid infarten till Grinnekullen

Tyvärr händer det att det lämnas avfall utanför behållarna och ibland är det dessutom sådant som inte alls skall slängas där. Ibland undrar man hur den som gör så tänker. Instruktionerna är ju ganska tydliga! Vid nedskräpning finns ett telefonnummer på skylten som man kan ringa och meddela om nedskräpningen.

Utdelning av kompostpåsar

Vi meddelade i höstas att vi ordnar med utdelning av kompostpåsar i samband med vår- och höststädningarna. Det är alltså inte någon utdelning varje månad längre. Orsaken är att det var väldigt få som använde den möjligheten. Skulle du ha slut på påsar innan dess så kan kontakta Tomas eller någon annan i styrelsen.

Vårstädningen 2016

Vårstädningen blir helgen med lördagen den 23 april.

Skadegörelse och stölder

Vi har uppmärksammats på att ett par garageportar skadats och att det varit stölder av bränsle i en bil och hjul till en annan bil stulits. Viktigt att alla hjälps åt att kolla och hålla ögonen öppna och gärna meddela styrelsen när det händer.

Julgranar

De gamla julgranarna ska inte läggas i kompostbehållarna när de gjort sitt. De ska till Återvinningscentralen.

God jul och gott nytt år!

Önskar styrelsen

Styrelsen

Comments are closed.